Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Allanda BV (“moederbedrijf Mister33.com”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Allanda BV / MISTER33.COM uitdrukkelijk zijn aanvaard.

De Besteller die eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op deze en latere overeenkomsten tussen hem en Allanda BV / MISTER33.COM.

Totstandkoming overeenkomst

Tussen Allanda BV / MISTER33.COM en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Allanda BV / MISTER33.COM accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Allanda BV / MISTER33.COM beschikbaar gemaakte formulier (webshop). 

Prijs

Allanda BV / MISTER33.COM behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Allanda BV / MISTER33.COM Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Allanda BV / MISTER33.COM wordt vermeld bij uitgifte.

Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 

Kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. 

Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de MISTER33 merknaam en alle mogelijk combinaties van net verkeerde spellingen te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat o.a. ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

Doel van uitgifte: De kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, e-mail, mond tot mond). Het aanbieden van de kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is niet toegestaan.

Betaling

Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Allanda BV / MISTER33.COM aangeboden betalingsmogelijkheden. 

De producten blijven in eigendom van Allanda BV / MISTER33.COM totdat Besteller de producten heeft betaald.

Levering, levertijd en uitvoering

Levering geschiedt op kosten van Allanda BV / MISTER33.COM op het bij de bestelling opgegeven adres, mits het bedrag boven de minimum orderwaarde voor gratis verzending uitkomt.

De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

Bestellingen worden afgeleverd binnen een tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop de vervoersdienst in het betreffende gebied bezorgt. Allanda BV / MISTER33.COM biedt geen mogelijkheid tot afhalen. 

Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Allanda BV / MISTER33.COM de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen. 

Gegevensbescherming

De door Besteller aan Allanda BV / MISTER33.COM verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid. 

Garantie en aansprakelijkheid

Allanda BV / MISTER33.COM garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door AAllanda BV / MISTER33.COM verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel. Allanda BV / MISTER33.COM garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid. De producten worden ook niet op dieren getest. 

Wijzigingen

Allanda BV / MISTER33.COM behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aldus aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. 

Ontbinding

Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Allanda BV / MISTER33.COM de keuze om:

a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Allanda BV / MISTER33.COM gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;

b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Allanda BV / MISTER33.COM behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle verbintenissen tussen Allanda BV / MISTER33.COM en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.