Privacybeleid

Scroll further down for Privacy policy in English

Mister33.com en alle andere doorverwijzende domeinnamen

Dit privacybeleid beschrijft hoe Allanda BV (moederbedrijf van Mister33.com) omgaat met je privacy, inclusief de manieren waarop we contact met je kunnen opnemen en ons gebruik van cookies. Dit maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van onze website mister33.com, Allanda BV weet dat je als bezoeker van onze website (“de website”) wil weten hoe je persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, overgedragen, opgeslagen en gedeeld. Allanda BV stelt hierbij alles in het werk om je gegevens en je privacy te beschermen.

Maak jezelf vertrouwd met dit privacybeleid. Mocht je daar vragen over hebben, neem dan contact met ons op via info@mister33.com. Dit privacybeleid wordt, indien nodig, voortdurend bijgewerkt en er wordt jaarlijks een formele beoordeling uitgevoerd. We zullen informatie behandelen in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht is op het moment dat we die informatie verwerken. Updates van dit privacybeleid zullen openbaar op de website worden geplaatst en zijn onmiddellijk van kracht vanaf de datum onderaan dit document.

Acceptatie van voorwaarden

Om de Mister33.com diensten te kunnen gebruiken, moet je je naam, e-mailadres en afleveradres aan ons verstrekken. Alle persoonlijke informatie die wordt ingediend of verzameld tijdens je gebruik van de diensten van Mister33.com, is onderworpen aan dit privacybeleid. Door de website te bezoeken of de diensten van Mister33.com op enigerlei wijze te gebruiken, erken je dat je de hier beschreven praktijken en beleidslijnen volledig accepteert en stem je in met onze verzameling, gebruik en overdracht van informatie op de onderstaande manieren. Als je het privacybeleid als geheel niet accepteert, dien je te stoppen met het gebruik van de website en de diensten van Mister33.com.

Wat we verzamelen en hoe we het gebruiken

Website
Wanneer je de website bezoekt, hoef je geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Wanneer je jezelf echter aanmeldt om informatie van ons te ontvangen, of wanneer je je aanmeldt om van onze diensten gebruik te maken, ben je verplicht om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken en kunnen we bepaalde navigatie-informatie verzamelen, in overeenstemming met onze Cookiebeleid hieronder.

Persoonsgegevens
"Persoonlijke informatie" verwijst naar alle informatie die je ons verstrekt en die je persoonlijk identificeert. Dit omvat bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, eventueel geboortedatum en andere informatie over jezelf. Dit kan ook informatie omvatten die openbaar beschikbaar is, informatie die online over jou beschikbaar is via sites zoals Facebook, Instagram, Pinterest en Google. Naast andere toepassingen die in dit privacybeleid worden genoemd, kunnen we je persoonlijke gegevens ook gebruiken om:

 1. je browse-ervaring te verbeteren door de website te personaliseren;
 2. je per e-mail of op een andere manier informatie te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor je kan zijn;
 3. analytische informatie die we opslaan aan persoonlijke informatie te koppelen;
 4. contact met je op te nemen voor marketingdoeleinden met betrekking tot ons bedrijf, uiteraard alleen als wij denken dat dit interessant voor je kan zijn.

Navigatie informatie
Dit verwijst naar informatie over je computer of telefoon, bezoeken aan de website en aanmeldingen bij Mister33.com, inclusief IP-adres, geografische locatie, browser-type, verwijzingsbron, duur van bezoeken, bekeken pagina's en heatmapping. We gebruiken navigatie informatie om de website en services te beheren en te verbeteren, en kunnen deze ook gebruiken om je gepersonaliseerde informatie over Mister33.com te verstrekken. Vanwege de aard van wat er wordt verzameld, is het mogelijk dat navigatie informatie aldus persoonlijke informatie bevat.

Externe websites
De website en services kunnen links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Het feit dat wij deze links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, noch hun inhoud, eigenaren of praktijken onderschrijven. Dit privacybeleid is niet van toepassing op die andere websites, die onder hun eigen voorwaarden en beleid vallen. Mister33.com heeft hier geen controle over en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of praktijken van deze andere websites.

Promotionele acties
We kunnen om persoonlijke gegevens vragen met betrekking tot promotie- en marketingactiviteiten. Mister33.com gebruikt deze gegevens om de daadwerkelijke actie uit te voeren, prijswinnaars en / of deelnemers te informeren of respons te meten. De verzamelde gegevens zijn onderworpen aan dit privacybeleid.

We verkopen geen persoonlijke gegevens
We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen, dat garanderen we bij deze.

Bewaring van persoonlijke informatie
We bewaren alle persoonlijke informatie die je ons verstrekt zolang we dit nodig achten, waarna we de informatie veilig zullen verwijderen. We zullen op je eigen verzoek aan ons overigens per direct al je persoonlijke gegevens van onze servers verwijderen, zoals beschreven in ons antispam-beleid hieronder.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie
We behouden ons het recht voor om je persoonlijke informatie te gebruiken of vrij te geven als we daartoe wettelijk verplicht worden of als we redelijkerwijs bepalen dat het gebruik of de openbaarmaking van jouw persoonlijke informatie noodzakelijk is om onze rechten, activiteiten of gebruikers te beschermen, een wet, gerechtelijk bevel of juridische procedure naleven, of onze contractuele verplichtingen nakomen. Bovendien kunnen we in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke informatie die we verzamelen overdragen aan de relevante partij.

Verander en verwijder persoonlijke informatie
Als je ons je persoonlijke informatie verstrekt, heb je ten aller tijden de volgende rechten met betrekking tot die informatie:

 1. inzien van de persoonlijke informatie die je ons hebt verstrekt;
 2. verzoek om correctie van eventuele fouten of wijziging van verouderde informatie of weglatingen in de persoonlijke informatie die je ons hebt verstrekt;
 3. Verzoek dat je persoonlijke gegevens niet worden gebruikt om contact met je op te nemen;
 4. Verzoek om verwijdering van je persoonlijke informatie van onze (mailing)lijst(en);
 5. Verzoek om verwijdering van je persoonlijke gegevens uit onze administratie; 
 6. Meld je af om in de toekomst door ons te worden gevraagd.

Om een ​​van deze rechten uit te oefenen, kunt je per e-mail contact met ons opnemen via info@mister33.com. We zullen onmiddellijk handelen om je persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen en zullen je hiervan op de hoogte stellen. Houd er rekening mee dat het gebruik, de opslag en de overdracht van sommige van je persoonlijke gegevens nodig kan zijn. Als we een verzoek ontvangen om persoonlijke informatie te verwijderen die is gecategoriseerd als noodzakelijk, zullen we contact met je opnemen en samen een redelijke oplossing zoeken.

Cookiebeleid
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website of online dienst op je computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je de website bezoekt of de dienst gebruikt. Het stelt de website in staat om je acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergave-voorkeuren) gedurende een bepaalde periode te onthouden, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer je terugkeert of bladert vanaf een pagina naar een andere pagina. Cookies helpen  om de functionaliteit en effectiviteit van de website en services te verbeteren.

Hoe cookies te beheren
Je kunt cookies naar eigen inzicht beheren en / of verwijderen. Je kunt alle cookies die al op je computer staan ​​verwijderen en je kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet worden geplaatst. Als je dit echter doet, moet je mogelijk elke keer dat je de website van MISTER33 bezoekt, sommige voorkeuren handmatig aanpassen en werken sommige functies of functionaliteiten mogelijk niet. Als je doorgaat zonder je instellingen te wijzigen, gaan we ervan uit dat je alle cookies van de website en diensten graag ontvangt. Als je je voorkeuren wil wijzigen, kun je dit doen door deze instructies te volgen:

Pas je browser-instellingen aan.

Een aantal websites biedt gedetailleerde informatie over cookies, waaronder AboutCookies.org en AllAboutCookies.org.

Met het Internet Advertising Bureau Your Online Choices kun je opt-out-cookies installeren op verschillende advertentienetwerken.

Met nieuwe technologieën zoals Do Not Track van Mozilla kun je websites aangeven dat ze je niet mogen volgen.

Internet Explorer heeft een functie genaamd Tracking Protection Lists waarmee je een lijst met websites die je wil blokkeren, kunt importeren.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op: 10 januari 2021.
Mister33.com.

 

Privacy policy MISTER33.COM | English version

Mister33.com and all other redirecting domain names

This Privacy Policy describes how Allanda BV (owner of Mister33.com) manages your privacy, including the ways in which we may contact you and our use of cookies; it forms a part of our Website Terms of Use, Allanda BV knows that as visitors to our website (“the Website”) you care about how your personal information is collected, used, disclosed, transferred, stored, and shared. Allanda BV goes to great lengths to protect your information and your privacy. 

Please familiarize yourself with this Privacy Policy. If you have any questions about it or our treatment of the information you provide us, please contact us by email at: info@barbercosmetics.nl. This Privacy Policy is updated on an ongoing basis, as necessary, and a formal review is conducted annually. We will handle information in accordance with the Privacy Policy in effect at the time we handle that information. Updates to this Privacy Policy will be posted publicly on the Website and be effective immediately as of the date at the bottom of this document. 

Acceptance of terms

In order to request and use the Mister33.com Services, you need to provide your name, email address and delivery address to us. Any Personal Information that is submitted or collected during your use of the Mister33.com services will be subject to this Privacy Policy. By visiting the Website or using the Mister33.com services in any manner, you acknowledge that you fully accept the practices and policies outlined here, and you consent to our collection, use, and transfer of your information in the following ways. If you do not accept the Privacy Policy as a whole you must immediately stop using the Website and Mister33.com Services. 

What we collect and how we use it

Website
When you visit the Website, you are not required to provide any personal information. However, when you sign up to receive information from us, or when you sign up to receive and use the Mister33.com services, you are required to provide some Personal Information about yourself, and we may collect some Navigational Information, in accordance with our Cookies Policy below. 

Personal information
“Personal Information” refers to any information that you choose to submit to us that identifies you personally. This includes, for example, your name, email address, address, phone number, date of birth and other information about you. This can also include information about you that is publicly available, information that is available about you online via sites like Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, and Google. In addition to other uses mentioned in this Privacy Policy, we also may use your Personal Information to: 

 1. Improve your browsing experience by personalizing the Website;
 2. Send you information we think may be of interest to you by email or other means;
 3. Link the analytics information we store to Personal Information you submit to us; and
 4. Contact you for marketing purposes related to our business, which we think may be of interest to you.

Navigation information
This refers to information about your computer, device, visits to the Website, and logins to the Mister33.com Services, including your IP address, geographical location, browser type, referral source, length of visits, pages viewed, and heatmapping. We use Navigation Information to operate and improve the Website and Services, and may also use it to provide you with personalized information about Mister33.com. Due to the nature of what is being collected, it is possible that Navigation Information may include Personal Information. 

External websites
The Website and Services may contain links to other websites run by third parties. Our provision of these links does not amount to our endorsement of these other websites, nor their content, owners, or practices. This Privacy Policy does not apply to those other websites, which are governed by their own terms and policies. Mister33.com does not control or assume any responsibility for the content or practices of these other websites. 

Promotional actions
We may ask for personal data in relation to promotional/ marketing activities, or actions. Mister33.com uses this data to execute the actual promotion, to inform price-winners and/ or participants or to measure response. The data collected are subject to this privacy policy. 

We don’t sell personal information
We will never sell your Personal Information to a third party, we promise. Never.

Retention of personal information
We retain any Personal Information that you provide to us so long as we consider it to be necessary, after which time we will securely delete the information. We will also delete any of your Personal Information from our servers upon your request, as detailed in our Opt-Out & Anti-Spam Policy below. 

Disclosure of personal information
We reserve the right to use or disclose your Personal Information if we are required by law or if we reasonably determine that use or disclosure of your Personal Information is necessary to protect our rights, operations, or users; comply with a law, court order, or legal process; or perform our contractual obligations. Additionally, in the event of a reorganization, merger, or sale we may transfer any and all Personal Information we collect to the relevant party. 

Change and remove personal information
If you provide us with your Personal Information, you have the following rights with respect to that information to: 

 1. Review the Personal Information that you have supplied to us;
 2. Request a correction of any errors or change of outdated information or omissions in the Personal Information that you have supplied to us
 3. Request that your Personal Information not be used to contact you;
 4. Request that your Personal Information be removed from our solicitation list(s);
 5. Request that your Personal Information be deleted from our records; or
 6. Opt out of being solicited by us.

To exercise any of these rights, please contact us by email at info@mister33.com. We will act promptly to amend or delete your Personal Information and will notify you accordingly. Please note that the use, storage, and transfer some of your Personal Information may be necessary for the purposes of our relationship. If we receive a request to delete Personal Information that is categorized as being necessary, we will contact you and work with you to find a reasonable solution. 

Cookies policy
A cookie is a small text file that a website or online service saves on your computer or mobile device when you visit the website or use the service. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size, and other display preferences) over a period of time so you don’t have to keep re-entering them whenever you return or browse from one page to another. Cookies help us to improve the functionality and effectiveness of the Website and Services. 

How to control cookies
You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit the Website or use the Services and some features or functionalities may not work. If you continue without changing your settings, we will assume that you are happy to receive all cookies from the Website and Services. If you would like to change your preferences, you may do so by following these instructions: 

Adjust your browser settings.

A number of websites provide detailed information regarding cookies, including AboutCookies.org and AllAboutCookies.org.

The Internet Advertising Bureau Your Online Choices allows you to install opt-out cookies across different advertising networks.

New technologies such as Mozilla’s Do Not Track allow you to tell websites not to track you.

Internet Explorer has a feature called Tracking Protection Lists which allows you to import a list of websites you want to block.

This Privacy Policy was last updated on: 10 January 2021.
Mister33.com.